สัมมนา
บริษัทฯ จัดการสัมมนาเกี่ยวกับโปรแกรม Moldflow อยู่เสมอเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โปรแกรม Moldflow สำหรับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบประโยชน์ของโปรแกรมที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตที่กิดจากของเสีย และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด เพิ่มมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย


07/11/2008 - "Seminar Moldflow 2008"
ณ Conrad Hotel

10/10/2008 - "Moldflow กับการเพิ่มศักย์ภาพการแข่งขันและการลดต้นทุนการผลิต"
ณ Grand Mercure Fortune Hotel